Projekty organizacji ruchu


Zajmujemy się projektowaniem organizacji ruchu na drogach powiatowych oraz drogach gminnych. Projektowanie i organizacja ruchu jest niezwykle skomplikowanym, wymagającym specjalistycznej wiedzy zadaniem. W przypadku gdy projekt dotyczy drogi gminnej oraz powiatowej, a objazdy są prowadzone innymi drogiami, dokumentację musi zatwierdzić Starosta lub Prezydent Miasta. 

 

Na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, ale także poszczególnych rozporządzeń Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej i Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji projekt organizacji ruchu drogowego musi być zgodny z obowiązującymi przepisami oraz normami. Aby dokumentacja techniczna mogła spełnić wymogi formalne i przystąpić do procesu akceptowania organizacji ruchu, musi zawierać wszystkie niezbędne informacje oraz propozycje gotowych rozwiązań. Szczegóły opisuje paragraf 5 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem.  

§ 5. 1. Projekt organizacji ruchu powinien zawierać:

 1. plan orientacyjny w skali od 1:10 000 do 1:25 000 z zaznaczeniem drogi lub dróg, których projekt dotyczy;
 2. plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1 000 (w uzasadnionych przypadkach organ zarządzający ruchem może dopuścić skalę 1:2 000 lub szkic bez skali) zawierający:
  a) lokalizację istniejących, projektowanych oraz usuwanych znaków drogowych, urządzeń sygnalizacyjnych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu; dla projektów zmian stałej organizacji ruchu dopuszcza się zaznaczenie lokalizacji tylko znaków i urządzeń dla nowej organizacji ruchu,
  b) parametry geometrii drogi;
 3. program sygnalizacji i obliczenia przepustowości drogi - w przypadku projektu zawierającego sygnalizację świetlną;
 4. zasady dokonywania zmian oraz sposób ich rejestracji - w przypadku projektu zawierającego znaki świetlne lub znaki o zmiennej treści oraz w przypadku projektu dotyczącego zmiennej organizacji ruchu lub zawierającego inne zmienne elementów mające wpływ na ruch drogowy;
 5. opis techniczny zawierający charakterystykę drogi i ruchu na drodze, a w przypadku organizacji ruchu związanej z robotami prowadzonymi w pasie drogowym - opis występujących zagrożeń lub utrudnień; przy robotach prowadzonych w dwóch lub więcej etapach opis powinien zawierać zakres planowanych robót dla każdego etapu i stan pasa drogowego po zrealizowaniu etapu robót;
 6. przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu oraz termin wprowadzenia nowej stałej organizacji ruchu lub przywrócenia poprzedniej stałej organizacji ruchu - w przypadku projektu dotyczącego wykonywania robót na drodze;
 7. nazwisko i podpis projektanta.

 

ODBIORCAMI USŁUG SĄ:

 • wszystkie podmioty, które odpowiadają za infrastrukturę drogową czy tereny miejskie m.in.: Urzędy Gmin, Urzędy Miast, Starostwa Powiatowe, Miejskie Zarządy Dróg, czyli jednostki podlegające ustawie Prawo Zamówień Publicznych,

Aktualności


Usługi organizacji ruchu

Nasza firma nawiązała współpracę w ramach, której będziemy przygotowywać projekty organizacji ruchu.
więcej

Zakupiliśmy lekką płytę dynamiczną

Nasza firma wzbogaciła się o najnowszy model lekkiej płyty dynamicznej. Już niedługo ruszamy w teren
więcej

Uprawnienia

Już od ponad roku szkolimy się aby nabyć uprawnienia drogowe na prace budowlane
więcej